Önelgesizlik sözlem däl

Önelgesizligi bejermek bölüminiň akuşer-ginekology Mozgowaýa E.M. 

Önelgesizlik diňe bir işjeň goralmadyk jyns döwründe göwreli bolup bilmezlik däl, eýsem maşgala üçin uly gynanç we lapykeçlik çeşmesidir. Bir ýyllap synanyşyklar we synanyşyklar geçen bolsa, ýöne netije ýok bolsa, her bir aýbaşy kiçijik umydy gutarýar … Gynansagam, önelgesizligiň bolup geçýändigini çaklap bileris.

Hünärmenleriň kömegine ýüz tutmaly: kynçylyk bilen ýeke galmaň. Häzirki wagtda Ukrainada 8 jübütden 1-si önelgesizlikden ejir çekýär we gynansak-da şeýle jübütleriň sany diňe köpelýär.

35 ýaşdan uly är-aýal üçin ýaş jübütlere garanyňda 2 esse köp görülýär. Şol sebäpli otuz ýyllyk döwri başdan geçiren we göwreli bolmakda kynçylyk çekýän jübütler üçin derrew karar bermek we hünärmenden kömek soramak gaty möhümdir. Mesele näçe ir tapylsa, ondan gutulmak ähtimallygyňyz ýokarydyr.

Göwreliligiň öňüni alyş serişdelerini ulanman 1-2 ýyllap yzygiderli jynsy gatnaşykdan soň aýal göwreli bolup bilmese, önelgesizlik barada maslahat almak üçin lukmana ýüz tutuň. Önelgesizligiň aç-açan sebäpleri bar bolsa – aýbaşydaky näsazlyklar, geçmişde ektopiki göwrelilik, çiş keselleri – bir ýyl garaşmaly däl, bejergi almaly. Muny ginekolog dostuň synlamagy ýa-da maşgalany meýilleşdirmekde gönüden-göni ýöriteleşen lukman görüp biler.

Degişli anyklaýyş we ýörite saýlanan bejerginiň netijesinde önelgesiz jübütleriň ýarysyndan gowragy çaga göwreli bolup bildi.

Birnäçe ýagdaýda (jübütleriň takmynan üçden bir bölegi) bu mesele erkek önelgesizliginden döreýär, beýleki üçden birinde aýal önelgesizlikden ejir çekýär we jübütleriň soňky üçden birinde önelgesizligiň sebäbi kesgitlenmedi. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda çagasyzlygyň käbir sebäplerini kesgitläp bolmaz. Şeýle ýagdaýlarda lukmanlar bu meseläni ýeňip geçmek üçin kömekçi köpeltmek usullaryny ulanýarlar. Häzirki wagtda has köp adam çaga dogurmagyna kömek etjek lukmançylyk bejergisini gözleýär. Önelgesizlik diňe bir kesel däl. Bu, aýal tarapyndan-da, erkek tarapyndan-da ýüzlerçe sebäplere görä ýüze çykyp bilýän ýagdaý. Iň kyn zat, belli bir jübütde önelgesizligiň sebäbini tapmak. Bu üstünligiň açarydyr. Muny ginekologlaryň we urologlaryň köpüsi edip bilmeýär. Munuň üçin diňe bir gowy tejribe däl, hassalary barlamak üçin giň mümkinçilikler hem gerek.

Şeýle ýagdaýlara köplenç duş gelinýär: önelgesiz jübüt häzirki zaman diagnostika mümkinçiligi bolmadyk klinikada maslahatlaşmak üçin gelýär. Synag bejergisi “Eger bar bolsa näme etmeli?” Şygary bilen başlaýar . Käbir gormonlar beýlekilere birnäçe gezek üýtgedilýär we muňa hökmany suratda güýçli antibiotikleriň birnäçe kursy goşulýar. Netijede, hemme zat kadaly ýagdaýa gelýär, ýöne erkek we aýal eýýäm şeýle “bejerilen” ýagdaýda, hatda sagdyn, çydamly jübütlerem göwreli bolup bilmeýärler. Köp wagt ýitdi, köp pul harçlandy, umytlar azalýar.

Islendik bejeriş usulynyň teňňäniň bir tarapy bar, şonuň üçin tötänleýin etmek kabul ederliksizdir. Netijeli kömek etmek üçin lukman önelgesizlik boýunça hünärmen bolmaly. Bu ugurda baý tejribesi, ýokary kärleri bolmaly, zerur gözlegleri geçirmeli, beýleki hünärmenler bilen maslahatlaşmaly. Mundan başga-da, erkek adamy barlamak we bejermek üçin ibermeli, sebäbi önelgesiz jübütleriň 30-40% -de erkekde göwrelilik ukyby peselýär. Güýçli jynsyň problemadan uzak durmaga synanyşmagy biderek. Şonuň üçin, äriňiz bilen bilelikde maslahata gelmek has gowudyr.

Bularyň hemmesi diňe önelgesizligi bejermek bilen meşgullanýan ýöriteleşdirilen merkezlerde mümkindir. Hut şol ýerde iň ýokary derejede bu meseläni çözýän lukmanlar işleýär. Iň oňat salgylanma edaranyň şöhraty, ady. Localerli ginekolog ýa-da dostuňyzdan önelgesizligi bejermek üçin ýöriteleşdirilen merkezi maslahat bermegini haýyş edip bilersiňiz. Şeýle edara bilen haýal etmän habarlaşmasaňyz, wagtyňyzy, puluňyzy we umydyňyzy ýitirip, bir lukmandan beýlekisine yzygiderli ylgap bilersiňiz. Önelgesiz hassalar üçin bu adaty bir ýagdaý, sebäbi olara kömek etmek kyn.

Uly şäherde ýaşamaýan bolsaňyz, ýakyn ýerde önelgesizlik klinikasy ýok bolsa gerek. Soňra ýöriteleşdirilen merkeziň adresine hat ýazyp bilersiňiz. Theagdaýy suratlandyryň, geçirilen gözlegleri we olaryň netijelerini, bejergisini we täsirini sanaň. Eger edara abraýyna sarpa goýýan bolsa, onda indiki näme etmelidigiňizi, başga synaglardan geçmelidigini we duşuşyga haçan gelmelidigini size habar berer.

Önelgesizlik bilen baglanyşykly bejerginiň we synag usullarynyň hemmesi diýen ýaly tölenýär. Emma, ​​gynansak-da, häzirki zaman içerki täjirçilik lukmançylygynda idegiň hili hemişe çykdajylara laýyk gelmeýär we çykdajylar hemişe hyzmatlaryň derejesine laýyk gelmeýär. Şonuň üçin klinika saýlanyňyzda “nirede has gymmat” ýa-da tersine, “arzan ýerinde” ýörelgesine görä hereket edip bolmaz. Diňe gowy mahabat üçin köp pul berip bilersiňiz. Klinikada mugt nobata durup bilersiňiz. Iňlisleriň arzan zatlar hakda aýdýan meşhur sözüni şeýle aýdyp bolar: “Has arzan ýerde bejeriljek derejede baý däl”.

Şonuň üçin saýla. Ora-da derrew birneme gymmat bolsa-da, has täsirli bolsa-da. Ora-da başda arzan, soň köp gezek arzan (jemi henizem gymmat). Ahyrsoňy, tötänleýin gowy hünärmene ýüz tutarsyňyz ýa-da ykbalyň islegi bilen göwreli bolarsyňyz.

Önelgesizligiň köp sebäpleri bar we olary kesgitlemek üçin tutuş bir gözleg programmasyny geçmeli bolarsyňyz: gormonal, ultrases, ýokanç, immunologiki. Şeýle hem histerosalpingografiýa (fallop turbalarynyň patentini barlamak), zerur bolsa spermogramma we başgalar. Käbir ýagdaýlarda molekulýar, genetiki we immunologiki mehanizmleriň “düýbüne” girmeli bolarsyňyz.

Diňe sebäbini bilenden soň bejergä başlap bilersiňiz. Önümçilik ulgamy gaty nepis işleýär we agressiw, nädogry bejergi ýagdaýy hasam agyrlaşdyryp biler. Emma ýatdan çykarmaň: ýaşy bilen çagany göwreli etmek we götermek ukyby azalýar. Aýal göwreli bolmak we önelgesizlik üçin has uzak bejergi almak, göwreli bolmak ähtimallygy ep-esli azalýar. Uzak wagtlap bejerilse, bedeniň göwreli bolup bilmejek ýaşyna ýetip bilersiňiz.

Specializedöriteleşdirilen merkezlerde önelgesizligi barlamak möhleti 2-3 aýdan geçmeli däldir we bejergi klinika bilen habarlaşan gününden iki ýyldan gijä galman netije bermeli.

Bejergä taýýarlyk görüp, azajyk tygşytlap bilersiňiz. Residenceaşaýan ýeriňizde önelgesizligiň sebäplerini kesgitlemek üçin zerur gözlegleri geçiriň. Bu ultrases barlagy, spermogramma, jyns ýokançlyklary üçin gözleg bolup biler. Şonda synagyň bahasy peseler. Diňe lukmanyň görkezmelerine laýyklykda bellenen ýörite barlaglardan geçmeli bolarsyňyz – gormonal, immunologiki. Kiçijik ýaly görünýän bu zatlary bilmek, taýýarlyk we bejerginiň ähli prosesini ep-esli ýeňilleşdirer.

Önelgesizligi bejermegiň aýalyň bedenine täsir etmegine taýyn bolmalydyrys. Adamlaryň köpüsi köplenç keýpini üýtgedýärler, şowsuzlyklar esasanam ýiti duýulýar, biderek pul sarp edilendigi üçin ökünýär we netijede aýal azyndan bir çaga dogurmak synanyşyklaryndan ýüz öwürýär.

Witro tohumlandyrma usulyny ulanyp, synag turbasyndan çaga almak üçin islendik önelgesizligi diýen ýaly ýok edip bolar diýen pikir bar. Şeýlemi? Garynjalary top bilen urmalymy?

Düzgünleri düzedip bolmaýan bolsa, önelgesizlik köplenç adaty dermanlar bilen gormonal fon we bedene minimal daşarky täsirleri düzetmek ýa-da laparoskopiki operasiýa arkaly ulanylyp bilner. In vitro tohumlandyrma, adatça iň soňky ýol hökmünde ulanylýar. Bu gymmat we kyn usul. Göwreli bolmak üçin bir synanyşyk birnäçe müň dollar, Europeewropada bolsa birnäçe esse gymmat. Birnäçe synanyşyk talap edilýär, sebäbi biriniň netijeliligi bary-ýogy 30% -den ýokary. Mundan başga-da, köpler bu adaty bolmadyk usula psihologiki päsgelçilik bilen saklanýar . Finansöne maliýe ýol berse, hiç zat päsgel bermeýän bolsa, tebigaty synap görüp bilersiňiz.

Elbetde, lukmançylyk hemme zady başarmaýar we hemme kişi kömek edip bilmeýär. Çaga dogurmak bejergisinden soň göwrelilik derejesi 20 bilen 80% arasynda bolýar. Bu esasan düzgün bozmalaryň häsiýetine baglydyr. Mysal üçin, gormonal näsazlyklar düzediş üçin gowy karz berýär we fallop turbalarynyň päsgel berilmegi emeli tohumlandyrmak üçin birnäçe gezek synanyşyklary talap edýär. Jübütleriň 5-10% -de doly gözden geçirilenden soň, önelgesizligiň sebäbi entek belli däl.

Çaga dogurmak boýunça hünärmen bilen aragatnaşygyň hemişe diýen ýaly professional maslahatlardan çykýandygyny hem bellemelidiris. Lukmana ynanmak möhümdir, önelgelilik lukmany hem sizi köşeşdirip, üstünlikli bejergä umyt döredip biljek psihologdyr. Esasy zat göz öňünde tutulan maksatdan daşlaşmak we bejerginiň oňyn netijelerine ynanmak däl. göwrelilik! Şonuň üçin hemme zadyň netije berjekdigine ynanyň. Çaga arzuw edýärin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *